Archivo de la categoría: AMIGOS MUSEO VALLE-INCLAN

UN PASEO POLO MUSEO VALLE-INCLÁN

Acollido nunha casa palaciana que afunde as súas raíces no século XVI e que ostenta o título de Monumento Nacional desde 1976, áchase o Museo Valle-Inclán, un museo que ofrece ó visitante un completo percorrido por todo aquilo que ten que ver coa figura do gran don Ramón María del Valle-Inclán. Tan maxestosa construción en pleno centro urbano pobrense, cuxa execución debemos ó mestre Rodrigo Gil de Hontañón, pertenceu ós pais do escritor ata o momento da súa venda a un industrial da zona no ano 1898. Recuperar a Torre de Bermúdez, nome co que tamén é coñecido este singular edificio, foi un dos soños non cumpridos na vida de don Ramón, e como resposta a ese desexo tantas veces por el manifestado, promoveu no seu día o concello pobrense unha iniciativa que, coa colaboración de institucións públicas e privadas, lle permitiu mercar o que quedaba en pé do edificio, restauralo, e iniciar a andadura desta casa museística dedicada a don Ramón, abrindo as súas portas como tal e por primeira vez ó público, no ano 1981.

Iniciamos o percorrido pola sala Arousa que, presidida por unha fotografía de Valle-Inclán paseando por Madrid, nos permite coñecer os antecedentes familiares e literarios do escritor a través das figuras de don Francisco del Valle-Inclán, antepasado fundador e redactor do primeiro xornal galego, “O catón compostelano”, e de don Ramón del Valle Bermúdez, pai do autor das “Sonatas”, natural da Pobra e recoñecido investigador que tamén fixo aportacións á literatura no campo da poesía. Esta estancia sitúanos ademais no nacemento do autor, un 28 de outubro de 1866, os seus primeiros anos, o seu paso pola universidade, e os seus primeiros traballos como escritor.

Na sala presidida polo Marqués de Bradomín, ademais de mobles orixinarios que pertenceron á familia de Valle cando a súa residencia en Madrid, temos documentos que recordan algúns momentos especialmente relevantes na vida do creador do esperpento, como o que foi asinado no ano 1899 polo doutor Manuel Barragán certificando a amputación do brazo esquerdo de don Ramón. Os muros deste espacio exhiben algunhas enxeñosas representacións dunha das personaxes literarias máis caracterizadas no mundo das belas artes, con exemplos certamente creativos, como a caricatura asinada por Cebreiro, que ten a particularidade de ter sido executada nun só trazo.
Sen saír da torre chegamos ó espazo chamado Viana del Prior, nome co que o dramaturgo denominaba á Pobra do Caramiñal cando a facía servir de pano de fondo para as súas narracións. Unha mostra de fotografías dos anos 30-40 permiten situarse na Pobra de Valle-Inclán, e interesantes testimonios, como a acta fundacional dun sindicato agrario co seu regulamento, a súa mesa escritorio de cando residía en Villa Eugenia e unha colección de obxectos persoais que inclúen o seu sombreiro, lévannos a dar un paseo polo tempo en que don Ramón María del Valle-Inclán residía na vila pobrense.

A seguinte estancia é a sala Max Estrella, nome dunha das personaxes máis coñecidas da creación literaria de Valle no campo do teatro. O espazo aparece presidido por un gran expositor que amosa as vestimentas dalgúns dos protagonistas das obras tetrais creadas polo escritor. Especial relevancia ten tamén a vitrina na que se exhibe a colección “Opera Omnia” que foi publicada baixo a completa supervisión do autor, e un espacio no que se expoñen varias pezas conmemorativas de diferentes aspectos e momentos na vida de don Ramón, como modelados de Sargadelos de edición limitada, pezas de filatelia, ou o marca páxinas que evoca a data na que o rei don Xoán Carlos impón o título de Marqués de Bradomín ó primoxénito do creador das “Sonatas”.

No derradeiro tramo do percorrido polas instalacións do Museo Valle-Inclán, logo de pasar por unha pequena sala de proxección audiovisual, chegamos á estancia que chamamos “Valle-Inclán e o seu tempo”, que acolle entre as súas paredes unha colección de proxectores antigos e unha sucesión de paneis que nos permiten coñecer máis fondamente as vivencias, anécdotas, e pequenas mostras da obra valleinclanesca, chamando especialmente a atención do visitante o que transcribe o poema titulado “Testamento”.

CóMO VIAJAR SIN SALIR DE CASA

👉 CóMO VIAJAR SIN SALIR DE CASA

👉 Cansad@s del suma y sigue de noticias negativas y como, por responsabilidad y solidaridad social, NOS QUEDAMOS EN CASA, os proponemos seguir nuestra particular iniciativa para haceros mâs llevadero el día a día. Una suerte de coleccionable o de colaboración diaria para descubrir juntos ARTE y CULTURA desde el Museo Valle-Inclán – Institución pública gestionada por el Concello da Pobra do Caramiñal (A Coruña), dedicada a poner en valor a Ramón del Valle-Inclán, genio y figura de la literatura mundial.

Gracias a la colaboración del personal municipal que se suma a esta oferta –abrir la institución a todas las miradas curiosas en tiempos de cierre presencial– y, en especial también, a que los titulares del derecho de propiedad intelectual de las imágenes de su autoría nos facilitan su distribución, a partir de ya, comenzamos a sembrar ocio y cultura.

Disfrutemos juntos y compartamos los contenidos.
Seamos positiv@s y sigamos este coleccionable 😉

#ACAMFE #MuseoValleInclán #APobradoCaramiñal #AsociacióndeCasasMuseoyFundacionesdeEscritores #MuseosEspañayPortugal #MuseosdeGalici

Torre de Bermúdez

Polo Real Decreto 249/1976, de 9 de xaneiro, este fermosísimo xoiel está declarado MONUMENTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE CARÁCTER NACIONAL. Logo da súa rehabilitación funcional, acolle a sede permanente do Museo Valle-Inclán pioneiro no país, inaugurado en 1987. Institución cultural que alberga unha importante colección patrimonial especializada.[16/4 16:50] Antonio Museo: O Museo Valle-Inclán da Pobra do Caramiňal súmase á celebración do DÍA INTERNACIONAL DOS MONUMENTOS E SITIOS, ofrecendo ao público unha leción en imaxes sobre o valor patrimonial da Torre de Bermúdez. Palacete de estilo renacentista, construído no período 1540-1540, seguindo trazas e elementos decorativos do círculo do gran mestre de arquitectura Rodrigo Gil de Hontaňón. Sendo o nome de Juan Pérez, artista ao cargo de obras na catedral de Santiago de Compostela e da basílica de Sta. María ou do Gremio de Mareantes de Pontevedra.
Torre de Bermúdez e Museo Valle-Inclán teňen a máxima consideración legal dentro da lexislación estatal e autonómica. Así, por aplicación da Ley do Patrimonio Cultural de Espaňa e igoalmente pola Lei do Patrimonio Cultural de Galicia. Máis, ao carón da tutela legal que determina o ámbito de protección, conservación ou medidas de posta en valor e de rendibilidade sociocomunitaria, o certo é que como símbolo e imaxe do Patrimonio Histórico e Artístico da comarca do Barbanza, merece respeto e medidas consecutivas para a súa mellor e efectiva salvagarda. 
Conscientes de que se defende e protexe aquelo que nos é coňecido, dende este mes de abril e ata xullo, poderá ser disfrutada a exposición: «A Torre dos Valle Bermúdez no Caramiňal», serie iconográfica composta de 40 láminas de debuxo arqueolóxico inspirada nos adovios e elementos únicos deste edificio monumental, singular ao respecto da Historia da Arquitectura e da Arte para o N.O. da Península Ibérica.[16/4 16:50] Antonio Museo: Respectémola como Monumento impar e contribuiamos a educar ás novas xeracións sobre o significado e coidados que merece como ben de interese cultural e símbolo da alta cultura de Galicia.

MEDALLA CONMEMORATIVA

MEDALLA CONMEMORATIVA

Gonzalo Sánchez Mendizábal

Escultor con obradoiro en Madrid

Bronce

Fundición

9 cm (diámetro) x 1 cm

Doazón do autor

A Torre de Bermúdez, obra civil datada entre 1540 e 1545, foi construída e decorada por un taller de arquitectura instruído nos saberes de Rodrigo Gil de Hontañón, o gran mestre de arquitectura introdutor de solucións castelás nas principais empresas alzadas por aquel entón no antigo reino da Galiza. Un dos seus discípulos, Juan Pérez, o que figura como mestre de obras na catedral de Santiago de Compostela e na basílica do gremio de mareantes de Pontevedra, témolo documentado traballando no Caramiñal.

2016 foi ano que sumaría a dupla efeméride do 150 aniversario do nacemento de Ramón del Valle-Inclán e do 40 aniversario da declaración desta torre dos Valle Bermúdez como Monumento Nacional de carácter Histórico-Artístico, sede dunha colección patrimonial de primeira orde para o país como é o Museo Valle-Inclán. Ámbalas conmemoracións inspirarían esta medalla artística. Así queda constancia nos motivos e lemas que reproduce. Trátase dunha peza artística de calidade e alto sentido simbólico, dedicada a un escritor de prestixio para a literatura mundial e a unha das súas residencias máis queridas e admiradas.

O seu autor, Gonzalo Sánchez Mendizábal, quen ademais de creador é tratadista de escultura, con estudio profesional en Madrid e obras en coleccións de Nova York, Londres, Berlín, Roma, Madrid, deseña unha medalla de canons clásicos. Anverso. Ó centro, efixie do escritor modelada a partir dun retrato de estudio feito polo fotógrafo Alfonso Sánchez Portela en 1932, xirada á súa esquerda. Lenda, escrita en caracteres de estilo modernista, MUSEO DE DN. RAMON MARIA DEL VALLE-INCLAN * MMXVL *. Reverso. Ó centro, tondo clásico coa serea presente na fachada principal do inmóbel, adaptación en pedra dun gravado firmado por Lucas van Leyden. Lenda, MI CASA DE LAS TORRES DE BERMUDEZ * LA CASA MAS BONITA DE GALICIA *. A frase reproducida, pronunciada polo xenial literato galego en declaracións de prensa efectuadas no diario EL PUEBLO GALLEGO, en 1922, testemuña o grande aprecio que o “Señor do Caramiñal” sentía por este palacete renacentista.

2  Medalla final reverso DEFI.jpg

MEDALLA CONMEMORATIVA

Gonzalo Sánchez Mendizábal

Escultor con obrador en Madrid

Bronce

Fundición

9 cm (diámetro) x 1 cm

Donación del autor

La Torre de Bermúdez, obra civil fechada entre 1540 y 1545, fue construida y decorada por un taller de arquitectura instruido en los saberes de Rodrigo Gil de Hontañón, gran maestro de arquitectura introductor de soluciones castellanas en las principales empresas alzadas por aquel entonces en el antiguo reino de Galicia. A uno de sus discípulos, Juan Pérez, quien figura como maestro de obras en la catedral de Santiago de Compostela y en la basílica del gremio de Mareantes de Pontevedra, lo tenemos documentado trabajando en O Caramiñal.

2016 fue año que sumaría la dupla efeméride del 150 aniversario del nacimiento de Ramón del Valle-Inclán y del 40 aniversario de la declaración de esta torre de los Valle Bermúdez como Monumento Nacional de carácter Histórico-Artístico, sede de una colección patrimonial de primer orden para el país como es el Museo Valle-Inclán. Ambas conmemoraciones inspirarían esta medalla artística. Así queda constancia en los motivos y lemas que reproduce. Se trata de una pieza artística de calidad y alto sentido simbólico, dedicada a un escritor de prestigio para la literatura mundial y a una de sus residencias más queridas y admiradas.

Su autor, Gonzalo Sánchez Mendizábal, quien además de creador es tratadista de escultura, con estudio profesional en Madrid y obras en colecciones de Nueva York, Londres, Berlín, Roma, Madrid, diseña una medalla de cánones clásicos. Anverso. Al centro, efigie del escritor modelada a partir de un retrato de estudio hecho por el fotógrafo Alfonso Sánchez Portela en 1932, girada a su izquierda. Leyenda, escrita en caracteres de estilo modernista, MUSEO DE DN. RAMON MARIA DEL VALLE-INCLAN * MMXVL *. Reverso. Al centro, tondo clásico con la sirena presente en la fachada principal del inmueble, adaptación en piedra de un grabado firmado por Lucas van Leyden. Leyenda, MI CASA DE LAS TORRES DE BERMUDEZ * LA CASA MAS BONITA DE GALICIA *. La frase reproducida, pronunciada por el genial literato gallego en declaraciones de prensa efectuadas al diario EL PUEBLO GALLEGO, en 1922, testimonia el gran aprecio que el “Señor del Caramiñal” sentía por este palacete renacentista.

PIEZA DEL MES DEL MUSEO VALLE-INCLÁN

Diseño de RuiAnahory

PCabeza de «EL JANDOLO»

Plástico policromado

25 (alto) x 17 (ancho) x 21.5 (fondo) cm.

Donación de Rui Madeira, director da CTB

Portugal, 2010

En la temporada 2010/11 la Companhia de Teatro de Braga, CTB, incluía en su programación escénica la representación de A cabeça do Baptista, pieza de Ramón del Valle-Inclán, traducida al portugués por António Pescada, con dramaturgia contemporánea de Manuel Guede Oliva, director entonces del Centro Dramático Galego, CDG. Estrenado el espectáculo en el Teatro Circo de Braga, sede estable de la CTB, posteriormente sería llevado en gira itinerante por las principales salas del país vecino, Portugal.

Para aquella producción fue modelada esta pieza escultórica, como atrezzo teatral, ejecutada en un efectista estilo naturalista por el artista plástico RuiAnahory. Resulta evidente la filiación de su testa con diseños tomados de efectos del cinema y su empeño por servir de reclamo para un público impresionable. Se corresponde con el personaje dramatizado en La cabeza del Bautista (1927), uno de los cinco esperpentos que componen el Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte valleinclaniano.

No es puntual ni de hoy el interés de Portugal por la literatura de Ramón del Valle-Inclán. Debemos prestar atención al diálogo que se ha producido a ambos lados del Miño desde los años noventa, a las relaciones luso-galaicas entre las compañías y agentes teatrales, y algunas editoriales, y que posibilitó esta nueva adaptación de La cabeza del Bautista, de factura portuguesa y dirección artística gallega

CHARLA DIVULGATIVA MULLERES, MUSEOS

CHARLA DIVULGATIVA MULLERES, MUSEOS

Fecha: sábado, 9 de marzo

Lugar: auditorio del Museo Valle-Inclán de A Pobra do Caramiñal

Hora: 19:30 horas

Entrada: gratuita

El Museo Valle-Inclán, en colaboración con el área de Igualdad del Ayuntamiento de A Pobra do Caramiñal, se suma a la celebración del Día Internacional de la Mujer programando para el próximo sábado 9 una charla impartida por el personal técnico del museo.

Mulleres, museos” pretende divulgar la labor que desde los museos se ha estado realizando en los últimos años en la recuperación y reconocimiento de la memoria de las mujeres. Un camino complejo que comienza en la búsqueda de la igualdad de derechos, en los estudios pioneros en perspectiva de género y en la necesaria reelaboración del discurso histórico y artístico que en el caso de los museos es relatado a través de los bienes conservados. Todas estas cuestiones se han ido reflejando, poco a poco, en la actividad cotidiana de los museos, donde la presencia de mujeres es mayoritaria, tanto en el plano profesional como en lo relativo a sus usuarios.

Desde los años 70 del pasado siglo, los museos han asumido como parte esencial de su razón de ser su función social. Como instituciones culturales de referencia hoy se presentan no sólo como espacios para el recuerdo, sino también como lugares dinámicos y de encuentro, portadores y transmisores de valores. Con esta iniciativa, el Museo Valle-Inclán desea mostrar su compromiso con la comunidad y su voluntad de servicio público.

Intervendrán:

Antonio González Millán (director del Museo Valle-Inclán)

Sabela Herrero (técnica do Museo Valle-Inclán)